fbpx

Algemene Voorwaarden | VHG

Hier vindt u de algemene voorwaarden die Grastotaal hanteert voor bedrijven en consumenten.
VHG logo Grastotaal

Algemene voorwaarden consumenten

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs- ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt en die lid is van Branchevereniging VHG en die de navolgende genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert. Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden. Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost; Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van de ondernemer vallen. Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend. 2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit. 3. De ondernemer voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt. 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 5. Het aanbod vermeldt wanneer de ondernemer met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering. 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die de ondernemer voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie. a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de ondernemer de werkzaamheden verricht, inclusief btw. b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. De ondernemer brengt aan de consument het totaal aantal uren in rekening dat de ondernemer voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. 7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden. 8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. 9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. 10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer terug sturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren. 11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer in geval de consument de ondernemer wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken. 12. De ondernemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument. 2. Na wijzigingen in de offerte brengt de ondernemer op korte termijn een nieuwe offerte uit. 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet. 5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken. 6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

 

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na ommekomst van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna de ondernemer de opzegging schriftelijk zal bevestigen. 3. De ondernemer kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. De ondernemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. De ondernemer mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan de ondernemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. De ondernemer voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit. 4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT 1. De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/ of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. 2. De ondernemer staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan de ondernemer niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden. 3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt de ondernemer de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal. 4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin de ondernemer door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. De ondernemer is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd. 3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is. 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

ARTIKEL 10 – MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 1. De ondernemer draagt zorg voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/ of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. De ondernemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3, bij de consument in rekening brengen. 2. De aannemer wil bijdragen aan een transitie naar een circulaire economie. Dat doet aannemer door van groene reststromen zoals groenafval, snoeihout, maaisel etc. die vrij komen bij beheer en onderhoudswerkzaamheden zoals snoei- en kapwerkzaamheden bewust een product te creëren van (bijvoorbeeld) hoogwaardige schone houtsnippers en niet die reststromen te ontdoen als afvalstof. Het product zal worden gebruikt voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking in een biomassa centrale, recycling als bodemverbetering, ophoging of afdekking. 3. Aannemer staat er voor in dat hergebruik van het product gewaarborgd wordt, verantwoord is en dat het product voldoende hoogwaardig is. Verder staat aannemer er voor in dat voldaan wordt aan relevante wet- en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, het landelijk afvalbeheersplan (LAP 3) en de Wet Milieubeheer. 4. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden stemt opdrachtgever in met de toepassing van de groene reststromen door de aannemer als verantwoorde benutting, en dat aannemer de reststromen niet ontdoet als afvalstof. Eventuele bijkomende kosten voor de verantwoorde benutting zijn voor rekening van de ondernemer. Opdrachtgever draagt conform artikel 10 lid 1 alleen de kosten voor de verantwoorde verwijdering van afval- en/of reststoffen.

 

ARTIKEL 11 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de ondernemer bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de consument verstrekt de ondernemer steeds een kwitantie.

 

ARTIKEL 12 – DE BETALING 1. Alle werkzaamheden die de ondernemer uitvoert, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – aan de consument in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden en onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen. 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s. 3. De consument moet de factuur betalen binnen 30 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen. 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in het aanbod. Personeelsleden van de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd. 6. Bij koop mag de ondernemer de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs verplichten.

 

ARTIKEL 13 – NIET-TIJDIGE BETALING 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Na verstrijken van de betalingsdatum stuurt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de consument een nieuwe betaaltermijn stelt van tenminste 14 dagen na ontvangst van de herinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen. 2. Als de consument na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de ondernemer rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 3. Bij niet-tijdige betaling mag de ondernemer de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten. 4. Alle kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de consument verhaald kunnen worden, komen ten laste van de consument.

 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT 1. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de consument, blijven eigendom van de ondernemer, zolang de consument deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald. 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt de consument een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan de ondernemer. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd. De consument is verplicht alle medewerking te verlenen, die nodig is om het hypotheekrecht op eerste verzoek van de ondernemer te (doen) vestigen.

 

ARTIKEL 15 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de consument aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden. 2. De ondernemer mag de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

 

ARTIKEL 16 – AANSPRAKELIJKHEID 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. 2. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken. 3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen. 4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden. 5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument. 6. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde. 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voorafgaand aan de oplevering in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

 

ARTIKEL 17 – KLACHTEN 1. De consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen ondernemer en consument, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de consument op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft. 2. De ondernemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de ondernemer dit binnen twee weken aan de consument weten, en geeft hij een termijn aan, waarbinnen de consument wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent in dat geval zijn medewerking. 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen. 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 18 – GESCHILLENREGELING 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 19 – NAKOMINGSGARANTIE 1. Stichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG, tenzij het lid van Branchevereniging VHG besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitgekeerd, onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag cedeert aan de Stichting Garantiefonds Groen. Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid van Branchevereniging VHG het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan de Stichting Garantiefonds Groen over te dragen waarna deze organisatie op naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 2. Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: • Aan het lid is surseance van betaling verleend. • Het lid is failliet verklaard. • De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 

ARTIKEL 20 – AFWIJKING Individuele afwijkingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 21 – WIJZIGING Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

 

ARTIKEL 22 – SLOTBEPALING 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van Branchevereniging VHG en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980. 2. Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Garantiefonds Groen.

Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden van de
Branchevereniging VHG

 

Artikel 1 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. aannemer: De aannemer, natuurlijk of rechtspersoon, die lid is van de Branchevereniging VHG
en die de navolgende werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
b. werkzaamheden: in de zin van deze voorwaarden
1.
het voorbereiden en uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante
werkzaamheden voor de aanleg en/of onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen,
tuinen en overige groene ruimten, zowel binnen als buiten.
Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werk-
zaamheden worden eveneens door onderhavige algemene voorwaarden beheerst.
2.
het leveren van materialen in verband met de hier, onder punt 1, genoemde
werkzaamheden.
3.
het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen voor de werkzaam-
heden en de uitvoering daarvan.
c.materialen: • levende materialen: goederen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven
te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen.

dode materialen: alle overige materialen, waaronder producten die binnen de
opdracht/het vakgebied van de aannemer vallen.
d.opdrachtgever: Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die aan een aannemer opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, als onder sub b
en/of sub c van dit artikel omschreven.
e.consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
f.aanneemsom: Het totaalbedrag dat tussen opdrachtgever en aannemer van te voren is vastgesteld
voor het verrichten van de daarbij overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren
materialen.
g.regiewerk: Alle werkzaamheden tussen opdrachtgever en aannemer, overeengekomen als bedoeld
onder b, waarbij de prijs wordt bepaald naargelang de gewerkte tijd en de verwerkte
materialen, op basis van een vooraf overeengekomen uurloon en prijs voor de
materialen.
h.uurloon: De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van een uur
door een persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden
voor de aannemer rechtens geldende loonregelingen, verhoogd met opslagpercentages
voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en aannemersbeloning. Aan de opdrachtgever
wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem in het kader van
de overeengekomen opdracht werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor
verplaatsing naar en van het werk.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid en bekendmaking
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, alle overeenkomsten tot uitvoering van
werk, koop- en verkoopovereenkomsten, alsmede alle andere overeenkomsten van de aannemer met
opdrachtgever.
2. De aannemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde
voorwaarden van de hand.

 

Artikel 3 – de offerte/het aanbod
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt de aannemer zich op de hoogte van alle de met de uitvoering
van het werk verband houdende relevante informatie. De opdrachtgever heeft de plicht de aannemer in de
gelegenheid te stellen deze informatie te vergaren en aan de aannemer uit eigen beweging alle voor de
juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie te verstrekken. De aannemer stelt de offerte op basis
van de hem bekende en de door de opdrachtgever verstrekte informatie op. Mocht deze informatie blijken
onvolledig of onjuist te zijn, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.
2. De aannemer brengt schriftelijk offerte uit. Onder schriftelijk wordt mede verstaan op elektronische wijze
(per e-mail).
3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij
uit de offerte anders blijkt.
4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief
prijsvorming op basis van de door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekte informatie. Verder bevat
de offerte zoveel als mogelijk de (werk-)tekeningen en – berekeningen, alsmede de geldigheidsduur ervan
en het aanspreekpunt bij de aannemer.
5. De aannemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alle intellectuele eigendomsrechten
voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zo berusten de auteursrechten
hiervan bij de aannemer. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op eerste verzoek van de aannemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de aannemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van deze rechten.
6. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de aannemer, waarop intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten- rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van de aannemer. Indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan de aannemer wordt verstrekt zal, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt, de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van de beslissing aan de aannemer retour worden gezonden. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de aannemer/auteursrechthebbende niet toegestaan het ontwerp zelf of
door derden uit te voeren of telaten uitvoeren.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan de aannemer vergoeden in geval de aannemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
8. In de offerte is vermeld wanneer met de (uitvoering van de) werkzaamheden wordt begonnen en wordt een indicatie afgegeven van het moment waarop de werkzaamheden worden opgeleverd.
9. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Bij regie doet de aannemer een nauw-keurige opgave van de prijsindicatoren zoals het uurtarief van de mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.
10. Meer- en minderwerk wordt zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
11. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes of overeenkomsten, zijn exclusief BTW.

 

Artikel 4 – de overeenkomst
1. De overeenkomst tot aanneming van werk, tot het verrichten van regiewerk en/of van koop of verkoop, alsmede de aanvulling en/of wijziging daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk en met inachtneming van het in artikel 4 leden 2 en 4 bepaalde.
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt, dan wel terugzendt aan de aannemer, uiterlijk 30 dagen na de offertedatum, tenzij in de offerte schriftelijk anders is aangegeven.
3. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. Alsdan zijn de leden 2 en 3 vervolgens opnieuw van toepassing.
4. De offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn aanvaard, indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat respectievelijk toestaat dat met de uitvoering van het werk door de aannemer wordt begonnen.
5. De aannemer is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden de aannemer niet, tenzij hij dit schriftelijk bevestigt.
6. Voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden is de aanwezigheid van bekabeling, leidingen en eventuele andere zaken, hem bekend.

 

Artikel 5 – Prijswijzigingen
Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of CAO voortvloeien, worden doorberekend aan de
opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Wijzigingen in de overeenkomst
1. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en vastgelegd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in artikel 5.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, alsmeerwerk beschouwd en, voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, zoveel mogelijk schriftelijk worden geoffreerd.

 

Artikel 7 – Leveranties
1. Alle leveranties door de aannemer worden, behalve wanneer deze onderdeel vormen van de overeengekomen aanneemsom en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. De aannemer staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. De aannemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor de aannemer kenbare bestemming
respectievelijk het gebruiksdoel.
In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende:
Bij beschadiging van materialen dient de opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk bij de aannemer te reclameren, bij in gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient de opdrachtgever dit ook op het ontvangstbewijs aan te tekenen.
3. Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door de aannemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht. In die laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de aannemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).
4. Indien naar het oordeel van de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers-
en/of tijdelijke terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft hij het recht – zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. De aannemer heeft daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd materiaal noodzakelijk is.
5. Aannemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door de opdrachtgever zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel een door opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien diematerialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en de aannemer dit niet wist of kon weten, dan wel de aannemer de opdrachtgever daarvoor heeft gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht heeft geleid.

 

Artikel 8 – Oplevering
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 

Artikel 9 – Transportrisico’s
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle zaken vervoerd voor risico van de aannemer.

 

Artikel 10 – Betaling/niet-tijdige betaling
1. Facturen dienen door de opdrachtgever te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum en op de wijze in de overeenkomst aangegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Compensatie of schuld-vergelijking wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Dit verzuim wordt ook niet opgeheven in het geval de opdrachtgever na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering van de aannemer ontvangt en de opdrachtgever aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
4. Over (het gedeelte van) de betaling die niet-tijdig is verricht, is de opdrachtgever aan de aannemer rente verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van de algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
5. Aan personen in dienst van de aannemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
6. Bij niet-tijdige betaling heeft de aannemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog gedaan is.

 

Artikel 11- Afspraken door personeel
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de aannemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben, zoals die onder meer blijkt uit het Handelsregister.

 

Artikel 12 – Milieuaspecten bij uitvoering van werkzaamheden
1. De aannemer zal zorgen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
2. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. De aannemer wil bijdragen aan een transitie naar een circulaire economie. Dat doet aannemer door van groene reststromen zoals groenafval, snoeihout, maaisel etc. die vrij komen bij beheer en onderhoudswerkzaamheden zoals snoei- en kapwerkzaamheden bewust een product te creëren van (bijvoorbeeld) hoogwaardige schone houtsnippers en niet die reststromen te ontdoen als afvalstof. Het product zal worden gebruikt voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking in een biomassa centrale, recycling als bodemverbetering, ophoging of afdekking.
4. Aannemer staat er voor in dat hergebruik van het product gewaarborgd wordt, verantwoord is en dat het product voldoende hoogwaardig is. Verder staat aannemer er voor in dat voldaan wordt aan relevante wet- en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, het landelijk afvalbeheersplan (LAP 3) en de Wet Milieubeheer.
5. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden stemt opdrachtgever in met de toepassing van de groene reststromen door de aannemer als verantwoorde benutting, en dat aannemer de reststromen niet ontdoet als afvalstof. Eventuele bijkomende kosten voor de verantwoorde benutting zijn voor rekening van de ondernemer. Opdrachtgever draagt conform artikel 10 lid 1 alleen de kosten voor de verantwoorde verwijdering van afval- en/of reststoffen.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de aannemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de aannemer op de geleverde zaken door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoudt de aannemer zich het recht van een bezitloos pandrecht voor op een zaak, tot zekerheidsstelling van al hetgeen de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde dan ook. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de aannemer medewerking te verlenen een bezitloos pandrecht op deze zaak te vestigen.

 

Artikel 14 – Onderhoudswerkzaamheden
1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opzegging van deze overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de lopende contractsperiode.

 

Artikel 15 – Overmacht
1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt de aannemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever om een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
2. In het geval dat de aannemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren, omdat voorbereidende en/of andere werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd, neemt de aannemer contact op met de opdrachtgever voor overleg over vervangende uitvoering. Deze omstandigheid levert een tekortkoming aan de zijde van opdrachtgever op en laat onverlet de gebruikmaking van de aannemer van de hem op grond van de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
3. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de aannemer worden opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van deze verplichtingen van de aannemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien bij het intreden van de overmacht de aannemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd hetgeen hij reeds heeft verricht en/of geleverd afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 16 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
1. Bij het overlijden van de aannemer vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene titel niet verplicht dit werk verder uit te voeren of te voltooien, maar eindigt de opdracht. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de aannemer dan verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is door de aannemer in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
3. De aannemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsanerings-regeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surséance van betaling heeft ingediend. Tevens heeft de aannemer in deze gevallen recht op ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het recht van de aannemer om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1a. De aannemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
1b. Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
3. De aannemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst tot maximaal het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheids verzekeraar van de aannemer wordt uitgekeerd, zulks met een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid overeen wenst te komen, dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst aan de aannemer kenbaar te maken, zodat de aannemer alsdan een daartoe aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen af kan sluiten. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove schuld of opzet van de aannemer.
4. De eventuele aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt de aansprakelijkheid van de aannemer niet verder dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de aannemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
5. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de aannemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op-of verwerking met bij de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.
6. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden jegens de aannemer, indien de aannemer schade heeft veroorzaakt doordat door of namens de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij de aannemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
7. De aannemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
8. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van grond, bodem of teelaarde.
9. De aannemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
10. De aannemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van de opdrachtgever afkomstig ontwerp.

 

Artikel 18 – Klachten

1. Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken in uitvoering van het werk als de levering van materialen, ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, worden door de aannemer in behandeling genomen. Overige schriftelijke klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen te zijn ontvangen.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.
3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van dan wel de uitvoering van het werk en/of levering van materialen.

 

Artikel 19 – Geschillenregeling
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement waar aannemer gevestigd is. Iedere partij heeft het recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is gestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten.
Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden voorgelegd zijn onderworpen aan de Statuten. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Raad van Arbitrage, Stationsplein 29/3 hoog, 3511 ED Utrecht (telefoon (030) 234 32 22, fax (030) 230 01 25). Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermee akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.

 

Artikel 20 – Slotbepaling
De algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van Branchevereniging VHG en
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.
Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2019